[FF]: [OFF] IROC Tier 2

Golfer4646   	10:00	10:42	10:44				
drwhorx    	10:03	10:40	10:46				
TDav540    	10:06	10:38	10:48				
Abbymarie   	10:09	10:36	10:50				
LukeB     	10:12	10:34	10:52				
SPang     	10:15	10:32	10:54				
nomythicalbeast	10:18	10:30	10:56				
tmpoles    	10:21	10:28	10:58				
rkap51     	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	346	422	540	611	612	619
620	623	888	1086	1123	1389	1418	1731
1885	1895	2068	2186	2363	2537	2914	3373
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b

Lists received: TDav540, SPang

Rando list for sad sad people who are too lazy to actually draft:

3373
4099
612
611
888
2537
1086
1885
1895
4514
346
422
619
540
6239
5338
1389
623
2363
2914
1418
2186
5830
5115
4472
122
620
5549
1731
5549b
1123
339
2068

I LIKE… errr… ILITE 1885 please.

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	10:03	10:40	10:46				
TDav540   	10:06	10:38	10:48				
Abbymarie	10:09	10:36	10:50				
LukeB   	10:12	10:34	10:52				
SPang   	10:15	10:32	10:54				
nomythicalbeast	10:18	10:30	10:56				
tmpoles   	10:21	10:28	10:58				
rkap51   	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	346	422	540	611	612	619
620	623	888	1086	1123	1389	1418	1731
1895	2068	2186	2363	2537	2914	3373	
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

1731

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	10:09	10:36	10:50				
LukeB   	10:12	10:34	10:52				
Spang   	10:15	10:32	10:54				
nomythicalbeast	10:18	10:30	10:56				
tmpoles   	10:21	10:28	10:58				
rkap51   	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	346	422	540	611	612	619
620	623	888	1086	1123	1389	1418	
1895	2068	2186	2537	2914	3373		
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

422

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	422	10:36	10:50				
LukeB   	10:12	10:34	10:52				
Spang   	10:15	10:32	10:54				
nomythicalbeast	10:18	10:30	10:56				
tmpoles   	10:21	10:28	10:58				
rkap51   	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	346	540	611	612	619	
620	623	888	1086	1123	1389	1418	
1895	2068	2186	2537	2914	3373		
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

346

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	422	10:36	10:50				
LukeB   	346	10:34	10:52				
Spang   	612	10:32	10:54				
nomythicalbeast	10:18	10:30	10:56				
tmpoles   	10:21	10:28	10:58				
rkap51   	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	540	611	619			
620	623	888	1086	1123	1389	1418	
1895	2068	2186	2537	2914	3373		
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

623, please.

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	422	10:36	10:50				
LukeB   	346	10:34	10:52				
Spang   	612	10:32	10:54				
nomythicalbeast	623	10:30	10:56				
tmpoles   	10:21	10:28	10:58				
rkap51   	10:24	10:26	11:00				
							
							
122	339	540	611	619			
620	888	1086	1123	1389	1418	
1895	2068	2186	2537	2914	3373		
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

1418


1086 and 2537 please


wow try getting original picks smh ryan

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	422	10:36	10:50				
LukeB   	346	10:34	10:52				
Spang   	612	10:32	10:54				
nomythicalbeast	623	10:30	10:56				
tmpoles   	1418	10:28	10:58				
rkap51   	1086	2537	11:00				
							
							
122	339	540	611	619			
620	888	1123	1389				
1895	2068	2186	2914	3373			
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

Golfer4646	1885	10:42	10:44				
drwhorx   	1731	10:40	10:46				
TDav540   	2363	10:38	10:48				
Abbymarie	422	10:36	10:50				
LukeB   	346	10:34	10:52				
Spang   	612	10:32	10:54				
nomythicalbeast	623	10:30	10:56				
tmpoles   	1418	3373	10:58				
rkap51   	1086	2537	11:00				
							
							
122	339	540	611	619			
620	888	1123	1389				
1895	2068	2186	2914				
4099	4472	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b							

888

4472, please.

Golfer4646	1885	10:42	10:44			
drwhorx   	1731	10:40	10:46			
TDav540   	2363	10:38	10:48			
Abbymarie	422	10:36	10:50			
LukeB   	346	10:34	10:52			
Spang   	612	2537	10:54			
nomythicalbeast	623	4472	10:56			
tmpoles   	1418	888	10:58			
rkap51   	1086	2537	11:00			
						
						
122	339	540	611	619		
620	1123	1389				
1895	2068	2186	2914	3373		
4099	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b						

list broke but I’ll take 122 if thats ok

Golfer4646	1885	10:42	10:44			
drwhorx   	1731	10:40	10:46			
TDav540   	2363	10:38	10:48			
Abbymarie	422	10:36	10:50			
LukeB   	346	10:34	10:52			
Spang   	612	122	10:54			
nomythicalbeast	623	4472	10:56			
tmpoles   	1418	888	10:58			
rkap51   	1086	2537	11:00			
						
						
339	540	611	619			
620	1123	1389				
1895	2068	2186	2914	3373		
4099	4514	5115	5338	5549	5830	6239
5549b