pic: frc 2015 robot CEPHATRON #1860BRASILIAN TEAM CEPHATRON#1860
ROBOT TO FRC 2015