pic: FRC 3880 - Tiki TechsFRC 3880 - Tiki Techs - 2018 robot “Pueo”