pic: FRC3880 - Tiki Techs - 2017 - Photo for TBAThe Tiki Techs 2017 robot - !PoP! (!Point of Pride!)