pic: Pic from MayhemTeam 549, 190 and 157 at Mayhem