pic: Team 3880 - Tiki Techs 2016 RobotTeam 3880 - The Tiki Techs - 2016 Robot