pic: Team Neutrino 3928 - 2014 RobotTeam Neutrino’s 2014 robot with it’s new arm ready to do a two ball autonomous